YTK Ocak Ayı Belgeleri

Genel Müdürlüğümüzce yeterlik belgesi verilen tüzel kişiler (kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşlar hariç) tarafından 01/01/2018-31/01/2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir. Belgelerin verilmemesi durumunda, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği cezai işlem uygulanacaktır.

1- Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmeliğin 10. maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan; “YTK tarafından prosedürler, planlar, talimatlar, görev tanımları ve standart formlar hazırlanarak, ilgili tüm çalışmalar, hizmetler ve YTK’larda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin her ayın tamamına ait SGK hizmet listesi kayıt altında tutulur ve Genel Müdürlüğün YTK’yı denetimlerinde hazır bulundurulur. Bu listeler her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.” hükmü gereği, -Ruhsat sahibi veya işletmecisi olan/olmayan tüm yeterlik belgesi verilen şirketlerde; görevi devam eden (sözleşmeli dahil) veya YTK’dan ayrılan personele
ait bilgilerin ek-1’de yer alan tabloda belirtildiği şekilde hazırlanıp, YTK koordinatörü tarafından imzalanarak verilmesi,
-Ruhsat sahibi veya işletmecisi olan/olmayan tüm yeterlik belgesi verilen şirketlerde; 2017 yılı içerisinde YTK’da istihdam edilen (görevlendirilen) her personel için ayrı ayrı olacak şekilde SGK hizmet listelerinin taranarak pdf formatında CD ekinde verilmesi, -Ruhsat sahibi olmayan yeterlik belgesi verilen şirketler için son ortaklık durumunu gösterir ticaret odalarından alınan oda faaliyet belgesinin verilmesi ve ek-2’de yer alan tabloya uygun şekilde hazırlanarak YTK koordinatörü tarafından imzalanarak verilmesi gerekmektedir.

2- Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmeliğin 10. maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan; “Yeterlik belgesi alan YTK, maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler dâhil en fazla 200 ruhsat için sözleşme yapabilir. Bu ruhsatlar için Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlayabilir. Bu sayının üzerinde ruhsatlar için yapılan sözleşmeler veya Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje ve her türlü teknik belge geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendindeki personelin her bir artırımı için bu rakamlara 50 sayısı ilave edilir. Şube kurulması halinde her şube için bu sayıya 200 ruhsat eklenir. Sözleşme yapılan ruhsatların listesi her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe verilir. Aksi takdirde bu ruhsatlar ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik belge verilemez.” hükmü gereği ruhsat sahipleri ile yapılmış olan ve 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında süresi biten, iptal edilen veya geçerliliği devam eden bütün sözleşme listesinin, I (a) grubu ruhsatlarda dahil olmak üzere ek-3’de belirtilen tabloya uygun şekilde
hazırlanarak YTK koordinatörü tarafından imzalanarak verilmesi,

3- Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecileri, üçüncü kişilere YTK ile ilgili hizmet sunamaz. Ancak, yeterlik belgesi alan şirket, şirket hissedarlık payı %51 ve üzeri olmak kaydı ile diğer şirketlere de hizmet verebilir.” hükmü gereği, ruhsat sahibi veya işletmecisi olan* yeterlik belgesi almış şirketler, Yönetmelik gereğince sadece kendi tüzel kişiliklerine hizmet verebileceğinden, %51 ile ortak oldukları madencilik faaliyetlerinde bulunan diğer şirketlerine ait bilgileri içerecek şekilde (vergi kimlik numarası,
ortaklık payına ilişkin belge gibi) ek-4’de belirtilen tabloya uygun şekilde hazırlanıp, YTK koordinatörü tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. *Maden işletmecisi (ruhsat sahalarında sicil kayıtlarına şerh edilmiş rodovansçı veya hammadde üretim izin sahalarında yüklenici) olan şirketlerin, faaliyette bulundukları ruhsat numaralarını belirtmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ceyda Yönetim Danışmanlık farkıyla hizmet almak ve projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Ceyda Yönetim Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Bize Ulaşın